Bye bye Google Wave, bye bye happiness, hello loneliness, I think I’m gonna cry, bye bye my love goodbye